Katedra za

Računarstvo i informatiku

Interni pravilnici

Procedura za prijavu teme za master rad

 1. Kandidat, konsultujući se sa mentorom, popunjava obrazac za prijavu teme za master rad (u LaTeX ili Word obliku) (http://www.math.rs/m/146/odobrene-teme-master-radova/) i predaje ga mentoru elektronskom poštom (još ne popunjava prijavu na Hipatiji).

 2. Mentor šalje Katedri za računarstvo (na adrese svih članova -- nastavnika, asistenata i saradnika) elektronski (u PDF obliku) predlog teme i predlog komisije za odbranu, obezbedivši pre toga saglasnost članova komisije.

 3. Nakon tri dana, ukoliko nije bilo protivljenja ili komentara koji se ne mogu lako uvažiti (i predlog popraviti), mentor javlja kandidatu komentare za finalni oblik predloga. Kandidat priprema finalni predlog teme i šalje ga na proveru mentoru. Nakon provere finalne verzije predloga, mentor daje svoju konačnu saglasnost i o tome obaveštava šefa Katedre. [Ukoliko prijava teme nije prihvaćena od strane Katedre, ide se na korak 1. i na pripremu novog predloga teme.]

 4. Kada dobije saglasnost mentora na finalni predlog teme, kandidat predaje predlog elektronski, preko Hipatije (najbolje je da se direktno preda finalni PDF dokument).

 5. Šef Katedre za računarstvo, nakon konsultacije sa mentorom, koji proverava da li je predat usaglašen predlog teme, preko Hipatije odobrava predlog teme. Tako pripremljen predlog ide na fakultetsku komisiju za utvrđivanje podobnosti tema za master radove, a onda (ako je prihvaćena) na Nastavno-naučno veće. Sednice NNV se obično održavaju jednom mesečno, a predlog mora da bude odobren najkasnije dve nedelje pre sednice NNV.

Smernice za pisanje prijave teme za master rad

 1. Naslov rada je važan i poželjno je da mentor posveti punu pažnju formulaciji naslova.

 2. Potrebno je istaći značaj teme. Prvi pasus, uz objašnjenja neophodnih pojmova, treba da sadrži objašnjenje zašto je tema značajna.

 3. Podrazumeva se da se prijava piše pre početka izrade rada, iako se često dešava obratno. Treba težiti da, čak i u slučaju da je rad gotov, ili je njegova izrada odmakla, tekst prijave formuliše zadatak za kandidata, koji on treba da uradi (u budućnosti u odnosu na trenutak prijave).

 4. Potrebno je da mentor formuliše ili uradi konačnu redakciju naslova i teksta prijave. Pošto u sastavljanju teksta učestvuje i mentor, tekst prijave može da se piše u bezličnom obliku (npr. "biće urađeno to-i-to" ili "treba uraditi to-i-to", umesto "uradiću to-i-to" ili "kandidat će uraditi to-i-to").

Procedura za odbranu master teze

 1. Preduslovi da se planira odbrana master teze su:

  • tema je prihvaćena na Naučno-nastavnom veću
  • za studente koji studiraju po novom statutu - sve ocene su uredno upisane u fakultetsku bazu (to treba da provere kandidat ili mentor)
 2. Kada je, uz konsultacije sa mentorom i članovima komisije za pregled i odbranu, teza završena i odobrena od strane mentora i članova komisije, mentori i članovi komisije pišu izveštaj o pregledu master teze.

 3. Mentor šalje članovima Katedre za računarstvo na razmatranje ranije usvojeni predlog teme, finalnu verziju teze, prateće materijale, izveštaj o pregledu (ili - poželjno - šalje link na navedene sadržaje na Internetu). Odlučivanje Katedre traje pet dana i ukoliko nema krupnih primedbi, smatra se da je izveštaj prihvaćen od strane Katedre i može se ići na dalje korake.

  Ukoliko postoji neka krupna primedba:

  • Mentor može da odgovori na primedbe i obrazloži Katedri zašto je teza takva kakva je. Ako onda nema primedbi, smatra se da je prihvaćena i ide se na korak 4.

  • Druga mogućnost je da mentor prihvati primedbu, da se napravi nova verzija teze i onda se ide na korak 2.

  • Treća mogućnost je da mentor ne prihvati primedbu i da se ide na glasanje o podnetom izveštaju o pregledu. Ukoliko se izveštaj prihvati većinom glasova, onda se ide na korak 4, a inače se ide na korak 2.
 4. Kada su master teza i izveštaj prihvaćeni od strane Katedre, mentor ili kandidat predaju u Pravnoj službi Fakulteta:

  • odštampani Izveštaj o pregledu koji su potpisali mentor i članovi komisije
  • jedan štampani primerak teze
  • primerak teze u elektronskom obliku na CD-u

  Navedeni materijali moraju biti predati Pravnoj službi najmanje tri dana pre planirane odbrane.

 5. Mentor dobija od Pravne službe kompletirane materijale uključujući zapisnike koje treba popuniti nakon odbrane master teze.

 6. Pre odbrane ili za samu odbranu, kandidat treba da pripremi po jedan štampani primerak teze za svakog člana komisije.

Napomena: u skladu sa navedenom procedurom, finalnu verziju teze i izveštaj treba poslati na razmatranje Katedri za računarstvo bar osam (8) dana pre planirane odbrane.

Procedure koje se odnose na upis i na rad na doktorskim studijama

Nastavnik-savetnik i mentor

Potencijalnim studentima pre upisa se predstavljaju nastavnici sa Katedre prikazom naučnih oblasti koje pokrivaju.

Kandidat pre upisa prve godine doktorskih studija treba da odabere nastavnika-savetnika koji mu pomože u usmeravanju studija, izborom predmeta i pravljenjem plana studija. Izborom nastavnika-savetnika, kandidat se u principu ali ne nužno, opredeljuje i za naučnu oblast kojom će se baviti.

Jedan nastavnik može biti savetnik najviše jednom doktorandu u jednoj generaciji doktoranada.

Po završetku prve godine studija, student je dužan da zvanično odabere mentora (to može da bude njegov savetnik, ali ne nužno). Izbor nekog nastavnika za savetnika ne znači da je nastavnik dao pristanak za buduće mentorstvo (postoji i zakonski propisan broj kandidata po jednom mentoru).

Mentor može da budu i van Matematičkog fakulteta, u slučaju kada kandidat izrazi želju da se bavi oblašću koju ne pokrivaju (ili ne pokrivaju u dovoljnoj meri) nastavnici sa Katedre.

Planovi studija

Plan studija za prvu godinu student formuliše se u dogovoru sa nastavnikom-savetnikom.

Plan studija za drugu godinu student formuliše u dogovoru sa mentorom.

Studente prve i druge godine prijavljuju Katedri spisak predmeta za tekuću školsku godinu elektonski, to umesto njih može da uradi i savetnik odnosno mentor. Spisak predmeta treba Katedri (tj. šefu Katedre) da bude poslat barem nedelju dana pre planiranog upisa. (Poželjno je da se svi planovi studija razmatraju kao celina, kako bi se stekao uvid u razvoj naučnih oblasti na Katedri.)

Student u toku svojih doktorskih studija ne može da odabere (i polaže) više od dva ispita kod jednog profesora. To ograničenje važi i u slučaju mentora, pri čemu se u ta dva ispita ne računaju Seminarski rad i Priprema obrazloženja teme. Student ne može da odabere više od dva predmeta kod nastavnika van Katedre i ne može da odabere više od jednog ispita kod nastavnika koji nisu stalno zaposleni na Matematičkom fakultetu. Izuzetak je kada mentor nije nastavnik MatF-a i u tom slučaju student može da odabere dva predmeta kod mentora.

Naučne oblasti, paketi i regulisanje izbora predmeta

Naučne oblasti su praćene paketima izbornih predmeta koje definišu istraživačke grupe ili samostalno nastavnici sa Katedre.

Predmeti na studijama su organizovani u pakete, prema naučnim oblastima, čime se pomaže kandidatima da ne lutaju u izboru predmeta, kao i da im pruži kvalitetniju osnovu za rad u izabranoj naučnoj oblasti.

Student se poželjno opredeljuje za neki od ponuđenih paketa. U tom slučaju, od šest predmeta na I godini studija student bar 4 bira iz odabranog paketa, a najviše dva predmeta bira slobodno (oni mogu da budu i iz paketa i van njega). Svaki paket sadrži obavezne predmete koje svi studenti koji su se opredelili za neku naučnu oblast moraju da odaberu. (Obavezni predmeti bi bili prvi na spisku za organizovanje predavanja.) Broj obaveznih predmeta može da varira od paketa do paketa, ali ne bi trebalo da ih bude više od 3, a ni manje od dva.

Ukoliko student ne izabere neki od ponuđenih paketa, savetnik koji mu je pomagao u izboru predmeta treba pred Katedrom da obrazloži takvu odluku.

Paketi

Paket: Automatsko rezonovanje

Mogući mentori: Predrag Janičić i Filip Marić

Obavezni:

 1. Automatsko dokazivanje teorema
 2. Interaktivno dokazivanje teorema
 3. Odabrana poglavlja teorijskog računarstva

Barem jedan iz grupe:

 1. Složenost izračunavanja
 2. Programiranje ograničenja
 3. Simboličko izračunavanje
 4. Formalne metode - napredni koncepti
 5. Semantika programskih jezika

Dodatni relevantni predmeti:

 1. Mašinsko učenje
 2. Istraživanje podataka
 3. Razvoj softvera - napredni koncepti
 4. Teorija izračunljivosti - napredni koncepti

Paket: Modeliranje i optimizacija

Mogući mentori: Vladimir Filipović i Aleksandar Kartelj

Obavezni:

 1. Računarska inteligencija - napredni koncepti
 2. Odabrana poglavlja teorijskog računarstva
 3. Genetski algoritmi

Barem dva iz grupe:

 1. Mašinsko učenje
 2. Inteligencija rojeva
 3. Istraživanje podataka – napredni koncepti
 4. Složenost izračunavanja
 5. Programiranje ograničenja

Dodatni relevantni predmeti:

 1. Razvoj softvera – napredni koncepti
 2. Skript jezici i veb programiranje
 3. Veb alati i jezici
 4. XML tehnologije

Procedura za prijavu teme za doktorsku disertaciju

Obrasci za prijavu disertacije i sadržaj prijave se pripremaju prema uslovima navedenim na sajtu rektorata Univerziteta, deo koji se odnosi na studije u opciji vezanoj za pravilnike. Uslov za prijavu disertacije su položeni svi ispiti na studijama. Na istoj sttranici se nalazi i pravilnik o doktorskim studijama na Univerzitetu u Beogradu od 24.05.2016. koji opisuje postupak prijave i odbrame doktorske disertacije.

Procedura prijave disertacije za studente upisane pre školske 2016/2017 godine

  • Pre podnošenja prijave teme za doktorsku disertaciju, kandidat temu mora da prikaže na Seminaru Katedre za računarstvo. Najmanje tri dana pre izlaganja na Seminaru, kandidat treba Katedri da dostavi preliminarnu verziju predloga teme u formi identičnoj onoj koja je potrebna za slanje na NNV, kao i kratku biografiju.

  • Za kandidate upisane 2015/2016 školske godine koji studarju po statu iz 2015. godine, prijava se vrši pod istim uslovima uz dodatak da bodovi za predmet "Priprema obrazloženja teme" koji nosi 21 bod mogu da se upišu pre formalne prijave doktorske disertacije, i da je to odgovornost mentora.
 1. Nakon izlaganja na Seminaru i koristeći dobijene sugestije, kandidat priprema finalnu verziju predloga teme. U saradnji i uz saglasnost mentora, predlog teme i svoju kratku biografiju priprema i potpisuje kandidat.

 2. Pored strukture opisane u pravilnicima Univerziteta, u okviru predloga teme po mogućstvu navesti i poglavlje "Relevantnost istraživanja" u kojem treba pokazati da se na nekom od vodećih univerziteta sprovode slična istraživanja: treba navesti pojedince i istraživačke grupe koji se bave istom (što bližom) oblašću, vodeće časopise i značajne konferencije na kojima se objavljuju radovi iz iste ili što bliže oblasti, navesti (eventualno) doktorate sa drugih univerziteta koji su u istoj ili sličnoj oblasti.

 3. Mentor, u dogovoru sa šefom Katedre, predlaže tročlanu komisiju za ocenu podobnosti teme (koju čine nastavnici Katedre) i obezbeđuje njenu saglasnost.

 4. Mentor šalje šefu Katedre za računarstvo, a ovaj na adrese svih članova (nastavnika, asistenata i saradnika) elektronski (u PDF obliku) predlog teme, biografiju kandidata, sastav i saglasnost komisije za ocenu podobnosti, kao i predlog i saglasnost komisije za pregled i ocenu. Mentor prilaže i spisak radova koji ga kvalifikuju za vođenje doktorske disertacije (uz svaki rad neophodno je uneti ISSN broj i impakt faktor reference).

 5. Nakon sedam dana, ukoliko nije bilo protivljenja ili komentara koji se ne mogu lako uvažiti (i predlog lako popraviti), mentor javlja kandidatu komentare za tekući oblik predloga, kandidat priprema novi predlog teme i šalje ga mentoru (a ovaj šefu Katedre). Ukoliko je bilo protivljenja ili netrivijalnih komentara od strane Katedre, ide se na korak 1. i na pripremu novog predloga teme.

 6. Kada nema više primedbi koje treba obraditi, šef Katedre formuliše mišljenje Katedre i stavlja ga na glasanje. Ukoliko predloženo mišljenje nije prihvaćeno, ide se na korak 6.

 7. Predlog teme sa potpisom kandidata i potpisom mentora, uz biografiju kandidata i uz spisak referenci mentora, pravnoj službi Fakulteta, kao materijal za Naučno-nastavno veće, predaju kandidat ili mentor, u dogovoru sa šefom Katedre. Mišljenje Katedre koje uključuje potpise članova komisije za ocenu podobnosti, potpise predloženih članova komisije za pregled i ocenu, kao i njegov potpis, pravnoj službi predaje šef Katedre.

 8. Predlog teme sa predlogom mentora se šanje na usvajanje na Univerzitet. Ukoliko Veće naučnih oblasti prirodno-matematičkih nauka Univerziteta ne usvoji predlog, procedura se ponavlja u skladu sa iznetim primedbama.

 9. Komisija za pregled i ocenu podnosi izveštaj o kome se izašnjava Nastavno-naučno veće. Pre izjašnjavanja, izveštaj mora da bude raspoloživ 30 dana na uvid javnosti.

 10. Ukoliko NNV usvoji izveštaj on se šalje na usvajanje na Veće naučnih oblasti prirodno-matematičkih nauka Univerziteta.

 11. Po prihvatanju izveštaja od strane veća Univerziteta organizuje se javna odbrana disertacije u prostorijama fakulteta.

Procedura prijave disertacije za studente upisane od školske 2016/2017 godine

 1. Kandidat šalje prijavu teme članovima katedre u formi identičnoj onoj koja je potrebna za slanje na NNV. Uslov za prijavu disertacije su položeni svi ispiti na studijama.

 2. Članovi Katedre daju svoje primedbe u roku od pet dana. Ako neko od članova Katedre zatraži javno izlaganje, organizuje se predavanje vezano za prijavu teme.

 3. Tekst prijave teme (sa unetim eventualnim primedbama) kandidat šalje na NNV, koje određuje komisiju za ocenu podobnosti teme. Mentor ne može da bude član komisije za ocenu podobnosti teme, kao ni ostalih komisija vezanih za doktorsku disertaciju. Komisija ima najmanje tri člana od kojih bar jedan nije u radnom odnosu na fakultetu.

 4. Kandidat izlaže temu na seminaru Katedre uz prisustvo komisije. Komisija može u svom izveštaju da predloži korekcije koje kandidat unosi u predlog teme. Izlaganju prisustvuju i članovi Katedre koji mogu dodatno da učestvuju u diskusiji i predlože korekcije teme.

 5. Komisija podnosi izveštaj o oceni podobnosti teme.

 6. Pri usvajanju izveštaja NNV određuje mentora za izradu disertacije. Predlog teme i podaci o mentoru se šalju na usvajanje na Veću naučnih oblasti prirodno-matematičkih nauka Univerziteta.

 7. Po dobijanju saglasnosti od strane veća Univerziteta, završen je postupak prihvatanja teme disertacije i određivanje mentora.

 8. Po završetku izrade doktorske disertacije, a pre upućivanja u postupak ocenjivanja, Fakultet vrši proveru originalnosti napisanog teksta odgovarajućim softverom. Pisano mišljenje o proceni originalnosti doktorske disertacije i rezultate softverske analize mentor dostavlja dekanu Fakulteta.

 9. Disertaciju u elektronskom i štampanom obliku u odgovarajućem broju primeraka student podnosi Fakultetu najkasnije šest meseci pre isteka roka za završetak studija. Uz disertaciju kandidat podnosi i pisanu saglasnost mentora da može da podnese doktorsku disertaciju na ocenu.

 10. Mišljenje o ispunjenosti uslova za odbranu daje Katedra i predlaže komisiju za ocenu doktorske disertacije.

 11. Nastavno-naučno veće na osnovu predloga Katedre imenuje članove Komisije za ocenu disertacije. Komisija podnosi izveštaj Nastavno-naučnom veću fakulteta o oceni doktorske disertacije u roku ne dužem od 45 dana. Izveštaj komisije treba da bude dostupan na uvid javnosti najmanje 30 dana od trenutka podnošenja.

 12. Posle usvajanja izveštaja Nastavno-naučno veće određuje Komisiju za odbranu doktorske disertacije.

 13. Odluka o usvajanju izveštaja Komisije za ocenu i odluka o imenovanju Komisije za odbranu se šalju Veću naučnih oblasti prirodno-matematičkih nauka Univerziteta radi dobijanja saglasnosti.

 14. Nakon dobijanja saglasnosti organizuje se javna odbrana disertacije u prostorijama fakulteta.